Смотри также

Устав ФТСУ

Текст устава и фотокопии свидетельства о регистрации. (скачать)
Фотокопии свидетельства о регистрации. (лицевая часть)
Фотокопии свидетельства о регистрации. (внутри)

    "З А Р Е Є С Т Р О В А Н О"
Міністерством юстиції України
" 5 "   лютого   2004  року
Свідоцтво №  2043

"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О"
Установчою Конференцією
Федерації Танцювального
Спорту України
Протокол № 1 від
24  травня  2003 року

СТАТУТ
Федерації танцювального
спорту України

 

1 .Загальні положення.

1.1.   Федерація танцювального спорту України (далі Федерація) - є всеукраїнською спілкою об'єднань громадян, яка об'єднує на основі спільності інтересів громадські організації, які займаються розвитком спортивних танців в  Україні для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.   Скорочена назва Федерації танцювального спорту України – ФТСУ.
1.3.   Федерація будується   на   засадах   добровільності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів.
1.4.   Федерація здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, законів України "Про об'єднання громадян", "Про фізичну культуру і спорт", чинного законодавства України та цього Статуту.
1.5.   Федерація набуває права юридичної особи з моменту державної реєстрації, може мати відокремлене майно, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, пов'язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем в суді.
1.6.   Федерація має самостійний баланс, рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку і штамп зі своїм найменуванням, бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Президією Федерації. Символіка Федерації реєструється у встановленому законом порядку.
1.7.   Федерація визнає Олімпійську хартію, мету та принципи олімпійського руху, Статут та правила міжнародних організацій, що займаються розвитком спортивних танців, здійснює свою діяльність у контакті з Національним Олімпійським Комітетом України та центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, іншими установами та організаціями.
1.8.   Рішення  керівних органів Федерації, видані в межах їх компетенції, є обов'язковими для її членів.
1.9.   Федерація є неприбутковою організацією.
1.10. Федерація активно співпрацює з державними органами, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами з питань, що відносяться до її компетенції.
1.11. Територія діяльності Федерації – Україна.
1.12. Юридична адреса Федерації: 02002, м. Київ, вул. Панельна, буд. З, кв. 127.

 

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Федерації.

2.1.   Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку спортивних танців в Україні, задоволення та захист законних творчих, спортивних, соціальних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2.   Основними завданнями Федерації є:

 • Сприяння популяризації і розвитку спортивних танців як засобу фізичного та естетичного розвитку особистості, як  форм організації вільного часу людей;
 • Об’єднання громадських організацій та спілок об’єднань громадян, які займаються розвитком спортивних танців в Україні;
 • Розробка та сприяння просуненню стандартизованих правил  проведення змагань зі спортивних танців, спортивних нормативів, тощо;
 • Сприяння та допомога членам Федерації в їх роботі в регіонах;
 • Сприяння фізичному, моральному і естетичному вихованню людей засобами спортивних танців,  залученню широких верств населення і перш за все молоді в масове танцювальне навчання;
 • Сприяння розвитку в Україні шкіл масового навчання, спортивно-танцювальних клубів, дитячих та дорослих ансамблів спортивного танцю, спортивних секцій тощо;
 • Встановлення і розвиток творчих ділових контактів з організаціями спортивного танцю інших країн, з міжнародними організаціями, що займаються розвитком спортивних танців;
 • Сприяння проведенню змагань зі спортивних танців згідно Статутів та Правил міжнародних організацій, що займаються розвитком спортивних танців, цього Статуту, Правил та Положень  Федерації.
  • Федерація для  виконання  статутних  мети і завдань  в установленому чинним законодавством порядку здійснює наступну діяльність:
 • співпрацює  з центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, Національним Олімпійським Комітетом України та усіма установами, громадськими  організаціями, діяльність яких сприяє здійсненню мети та завдань Федерації;
 • набуває, обробляє, зберігає та розповсюджує інформацію і документи, які пов'язані з діяльністю Федерації, міжнародних організацій, що займаються розвитком спортивних танців;
 • пропагує свої цілі і завдання;
 • засновує підприємства зі статусом юридичної особи, необхідні для виконання статутних завдань і цілей;
 • засновує засоби масової інформації  у сфері спортивних танців;
 • представляє та захищає законні інтереси, як свої, так і своїх членів, в державних та громадських організаціях;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об’єднання громадян та спілки об’єднань громадян, надає  допомогу в їх створенні та діяльності;
 • сприяє організації   учбово-тренувальні заходи  для тренерів, суддів та спортсменів (творчі   семінари, тренувальні збори, табори, курси підвищення кваліфікації) із залученням фахівців зі спортивних танців;
 • розробляє принципи кваліфікаційної атестації суддів і тренерів, класифікації спортсменів, що входять до організацій – членів Федерації;
 • бере участь в удосконаленні систем підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, сприяє забезпеченню успішних виступів українських спортсменів - членів Федерації на чемпіонатах Європи і Світу, на Олімпійських Іграх та інших міжнародних змаганнях;
 • допомагає ветеранам спорту;
 • приймає Положення, Правила та інші інструктивні матеріали, згідно яких проводяться спортивні змагання та здійснюється діяльність Федерації;
 • планує і проводить свої заходи (Чемпіонати, Кубки, першості, змагання, зустрічі), координує графіки та правила їх проведення з міжнародними організаціями, що займаються розвитком спортивних танців, з центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту України, з органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту регіонів;
 • на добровільних засадах засновує або вступає спільно з іншими громадськими організаціями в спілки (союзи, асоціації тощо), утворює блоки та коаліції, укладати з ними  угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
 • вступає в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримує прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди та договори, сплачує членські та інші внески в міжнародні організації, а також  бере  участь  у  здійсненні   заходів, що   не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
 • використовує інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству та даному Статуту.

3.Члени Федерації,  їх права та обов'язки.

3.1.   Членами Федерації можуть бути:

 • громадські організації зі спортивних танців відповідних регіонів (Федерації, Асоціації, тощо), які визнають Статут Федерації, сприяють розвитку спортивних танців в регіонах, зареєстровані згідно з чинним законодавством, є юридичними особами та об’єднують на правах колективних членів місцеві громадські організації танцювально-спортивної спрямованості, танцювально-спортивні клуби, школи, гуртки, колективи підприємств, установ, організацій та індивідуальних членів.
 • всеукраїнські громадські організації або спілки об’єднань громадян, які займаються розвитком спортивних танців та зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
  • Для вступу в Федерацію до її Президії подається письмова  заява та рішення  керівного органу кандидата про вступ. До заяви треба додати:
 • нотаріально завірену копію свідоцтва про реєстрацію;
 • нотаріально завірену копію Статуту;
 • відомості про склад керівних органів;
 • відомості про структуру організації, назв місцевих організацій, спортивних клубів, інших колективних членів що входять до цієї організації, з зазначенням їх юридичної адреси, відомості про керівні органи, тренерів, суддів, фахівців, спортсменів та інших індивідуальних членів;
  • Члени Федерації мають право:
 • направляти своїх делегатів і представників для участі у всіх заходах Федерації, у плануванні та обговоренні її діяльності;
 • голосувати по всім питанням діяльності організації;
 • обирати та бути обраними до керівних та контролюючих органів Федерації;
 • брати участь у формуванні та реалізації програм Федерації;
 • направляти свої танцювальні пари, суддів, тренерів,  інших фахівців спортивних танців на всі заходи, які проводяться Федерацією;
 • звертатися в ФТСУ за захистом своїх прав та інтересів;
 • отримувати будь-яку інформацію стосовно діяльності Федерації;
 • вносити пропозиції до керівних органів Федерації стосовно діяльності організації та її керівних органів;
 • користуватися символікою Федерації;
 • одержувати допомогу Федерації;
 • вільно виходити з Федерації.
  • Члени Федерації зобов'язані:
 • активно сприяти розвитку спортивних танців  в Україні;
 • активно сприяти діяльності Федерації;
 • додержуватися вимог Статуту, Положень та Правил Федерації;
 • виконувати рішення керівних органів Федерації, які прийняті в межах їх компетенції;
 • сплачувати членські та інші внески в порядку та строки, які встановлені Радою президентів регіональних організацій.

3.5. Федерація не втручається у внутрішні справи своїх членів.     
3.6. Членство у Федерації може бути припинено на підставі заяви членів, або у випадку порушень Статуту, Положень та Правил Федерації за рішенням Ради президентів регіональних організацій  з наступним затвердженням на Конференції Федерації.

4. Порядок утворення статутних органів Федерації,
їх повноваження.
4.1.   Статутні органи Федерації:

 • Конференція;
 • Президія;
 • Рада президентів регіональних організацій;
 • Президент
 • Голова  Ради президентів регіональних організацій;
 • Ревізійна Комісія.

4.2.   Вищим керівним органом Федерації є Конференція представників її членів. Конференція скликається Президією, Радою президентів регіональних організацій або Президентом в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз на чотири роки. Конференція може скликатися також Ревізійною комісією у випадках виявлення зловживань, які загрожують діяльності організації. Конференція вважається повноважною, якщо на ній присутні не менше як 2/3 представників членів Федерації. Порядок обрання та чисельність представників визначаються Радою президентів регіональних організацій. Рішення на Конференції приймаються простою  більшістю голосів присутніх. Позачергова Конференція проводиться з ініціативи Президії, Президента, Ради президентів регіональних організацій або 1/3 громадських організацій, які є членами Федерації.
4.3.   Дата, місце проведення, порядок денний Конференції повинні повідомлятися у письмовій формі всім членам Федерації не пізніше, ніж за чотири тижні до її проведення.
4.4.   Питання для внесення у порядок денний повинні повідомлятися Генеральному секретареві у письмовій формі не пізніше ніж за три тижні до початку Конференції.
4.5.   Голосування здійснюється "відкритим " голосуванням, якщо 1/3 присутніх не буде вимагати "закритого" голосування.
4.6.   Конференція:

 • Приймає Статут та вносить до нього зміни і доповнення;
 • Обговорює та затверджує звіт Президії, Ради президентів регіональних організацій, Президента та Ревізійної комісії;
 • Обирає  Президію;
 • Обирає Президента;
 • Обирає  Голову Ради президентів регіональних організацій;
 • Обирає  Віце-президентів;
 • Обирає Ревізійну комісію;
 • Розглядає та вирішує будь-які питання діяльності Федерації;
 • Реалізує право власності на кошти та майно Федерації;
 • Вирішує питання про припинення діяльності Федерації;
 • За значний внесок у розвиток спортивних танців в Україні Конференція має право обрати почесного президента та почесних членів Федерації.

4.7.   В період між Конференціями постійно діючим центральним статутним органом Федерації є  Президія.
4.8.   Склад Президії обирається Конференцією терміном на чотири роки. До складу Президії входять Президент, Голова Ради президентів регіональних організацій, два Віце-президенти по напрямкам роботи Федерації, Генеральний секретар, Виконавчий директор, Голова Ради Тренерів, Голова Колегії Суддів, Спортивний директор, Спортивний інспектор та Спортивний секретар.
4.9.   Президія збирається по мірі необхідності, але не рідше, ніж чотири рази на рік. Дату проведення засідання Президії визначає Президент. Робочим процесом Президії є її засідання. Президент і Генеральний секретар засідання складають, коректують та підписують протокол засідання. Головуючим на засіданнях Президії є Президент. У разі його відсутності – один з Віце-президентів за дорученням Президента.
4.10. Президія вирішує наступні питання:

 • Забезпечує організацію роботи та виконання рішень Конференції та Ради президентів регіональних організацій;
 • Визначає напрямки поточної роботи Федерації;
 • Розглядає заяви та подані документи кандидатів у члени Федерації та приймає відповідні рішення. Приймає остаточне рішення про вступ нових членів до Федерації;
 • Приймає рішення про створення госпрозрахункових організацій або установ зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілі та завдань.  Затверджує їх статути або положення про їх діяльність;
 • Затверджує склад збірних команд Федерації на поточний сезон та пропонує їх до складу національних збірних команд для участі у міжнародних змаганнях, Чемпіонатах Європи та Світу, Олімпійських Іграх;
 • Подає відповідні документи на присвоєння спортивних розрядів і звань спортсменам, які є членами організацій, що входять до складу Федерації;
 • Затверджує склад тренерської ради та суддівської колегії,
 • Розробляє бюджет Федерації та вносить його на затвердження Ради президентів регіональних організацій;
 • Розпоряджається фінансами та майном Федерації, затверджує річний фінансовий звіт та кошторис витрат, контролює їх виконання;
 • Затверджує структуру і штатний розклад апарату Федерації;
 • Визначає  порядок денний Конференції;
 • Затверджує зразки печатки, штампа,  бланків  та символіку Федерації;
 • Підтримує зв'язки з державними та громадськими організаціями, фізкультурно-спортивними товариствами, спілками, федераціями та асоціаціями, організує та здійснює міжнародні зв'язки;
 • Впливає на тих членів, які підривають репутацію або порушують Статут, Правила та Положення Федерації. В таких випадках Президія має право:
  • зробити зауваження порушникам;
  • заборонити на обмежений час проводити заходи або брати участь в заходах Федерації;
  • приймає рішення про виключення з членів Федерації. Апеляції з таких рішень подаються на засідання Ради президентів регіональних організацій або  Конференцію. Рішення останньої буде остаточним.

4.11. Засідання Президії є повноважним у разі присутності на них більшості членів Президії. Рішення Президії є чинним, якщо за нього проголосувало більшість членів Президії.
4.12. Рада президентів регіональних організацій є представницьким законодавчим органом                   Федерації та складається з президентів її членів.
4.13. Рада президентів регіональних організацій збирається по мірі необхідності, але не рідше, ніж два рази на рік. Дату проведення засідання визначає Голова Ради президентів регіональних організацій. Робочим процесом Ради президентів регіональних організацій є її засідання. Голова Ради президентів регіональних організацій і Генеральний секретар складають, коректують та підписують протокол засідання. Головуючим на засіданнях Ради президентів регіональних організацій є її Голова. У разі його відсутності головуючий обирається голосуванням. Рішення Ради президентів регіональних організацій стосовно прийнятих Положень, Правил та інших інструктивних матеріалів набувають чинності у разі затвердження їх  Президентом Федерації.
4.14. Засідання Ради президентів регіональних організацій є повноважним у разі присутності на них більшості президентів членів Федерації. Рішення Ради президентів регіональних організацій є чинним, якщо за нього проголосувало більшість присутніх. У випадку рівності голосів при голосуванні вирішальний голос має Голова Ради президентів регіональних організацій.
4.15. Рада президентів регіональних організацій:

 • Вносить зміни та доповнення до Статуту з обов'язковим наступним їх затвердженням на Конференції;
 • Розробляє та затверджує  Положення, Правила та інші інструктивні та нормативні матеріали,  які регулюють діяльність Федерації;
 • Встановлює розмір і порядок сплати членських та інших  внесків в Федерацію;
 • У разі вступу в Федерацію нових колективних членів, кооптує до свого складу їх президентів;
 • Створює комітети, робочі та громадські органи Федерації згідно з напрямками її роботи;
 • Затверджує склад та голів комітетів, робочих та громадських органів Федерації, контролює та направляє їх діяльність;
 • Визначає  порядок обрання та норми представництва на Конференцію;
 • Розглядає спірні та інші питання взаємостосунків членів Федерації, контролює виконання умов договорів та угод між членами Федерації.

4.16. Президент:

 • Визначає місце та строки проведення Конференції;
 • Скликає та організує роботу Президії;
 • Укладає договори та угоди з організаціями, в тому числі іноземними, підписує фінансові документи, відкриває рахунки в установах банків;
 • Визначає ступінь відповідальності керівників Федерації, проводить розподіл обов'язків між ними;
 • Здійснює заходи заохочення та впливу на членів Федерації;
 • Приймає та звільняє штатних працівників Федерації;
 • Організує міжнародну діяльність Федерації, в установленому порядку укладає договори, угоди та контракти із зарубіжними спортивними та іншими неурядовими організаціями;
 • Представляє Федерацію в державних та громадських організаціях як в Україні так і за кордоном;
 • Розпоряджається фінансами та майном за рішенням Президії та несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних, фінансових фондів;
 • Підписує рішення Президії, офіційну документацію;
 • Затверджує Положення, Правила та інші інструктивні матеріали, які прийняті Радою президентів регіональних організацій;
 • Призначає керівників підрозділів по видах їх діяльності;
 • Вирішує інші питання поточної діяльності Федерації.

4.17. Голова Ради президентів регіональних організацій:

 • Скликає та організує роботу Ради президентів регіональних організацій, головує на її засіданнях;
 • Затверджує голів комітетів Ради президентів регіональних організацій по напрямках діяльності Федерації;
 • Підписує рішення Ради президентів регіональних організацій, Положення та Правила Федерації;
 • Доручає розробляти Положення, Правила та інші інструктивні документи Федерації, проводить розподіл обов’язків  між членами Ради президентів регіональних організацій;
 • За дорученням Президента, представляє Федерацію в державних та громадських організаціях  в Україні.

4.18. Віце-президенти:

 • виконують доручення Президента і звітують про їх виконання;
 • на час відсутності Президента за його дорученням виконують його обов’язки по напрямках своєї діяльності.

4.19. Генеральний секретар:

 • веде діловодство Федерації згідно доручень Президента та Голови Ради президентів регіональних організацій, рішень Президії та Ради президентів регіональних організацій;
 • готує проведення засідань Президії та Ради президентів регіональних організацій;
 • веде облік членів Федерації.

4.20. Виконавчий директор підпорядковується Президентові і згідно з переданими Президентом повноваженнями:

 • виконує доручення Президента і звітує про їх виконання;
 • веде поточну фінансово-господарську діяльність;
 • організує бухгалтерський облік та звітність;
 • контролює своєчасність і повноту сплати членських та інших внесків.

4.21.  Посадові обов’язки Голови Ради тренерів, Голови Колегії суддів, Спортивного директора,             Спортивного інспектора та Спортивного секретаря визначаються окремими положеннями, які затверджуються Президією Федерації.
4.22. Для поточної оперативної та технічної роботи може створюватися Секретаріат, що є адміністративним органом Федерації. Кількісний склад працівників вирішує Президія. До складу Секретаріату можуть входити штатні працівники, які працюють у ньому відповідно до трудового договору. Залучення експертів, консультантів, перекладачів та інших фахівців здійснюється на договірних засадах. Відповідні договори із штатними працівниками Секретаріату, залученими фахівцями укладає Президент. Секретаріат очолюється Генеральним секретарем.
4.23. На працівників апарату Федерації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
4.24. Ревізійна комісія обирається Конференцією строком на чотири роки та підзвітна тільки їй. Строк повноважень Ревізійної комісії визначає Конференція. Припинити діяльність Ревізійної комісії або окремих її членів може тільки чергова або позачергова Конференція. Члени Ревізійної комісії не можуть входити в склад будь-якого органу Федерації.
4.25. Ревізійна комісія:

 • діє згідно з Положенням про неї, яке затверджується Радою президентів регіональних організацій;
 • перевіряє фінансово-господарську діяльність Федерації;
 • має право участі в роботі Президії та Ради президентів регіональних організацій;
 • про свою роботу звітує Конференції.

5. Майно та кошти Федерації.
5.1.   Федерація має власні кошти та інше майно необхідне для здійснення статутної діяльності.
5.2.   Кошти Федерації складаються   з:

 • членських внесків;
 • благодійних внесків та пожертвувань громадян, установ та організацій;
 • відрахувань, які надходять від господарської та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, а також заснованих підприємств;
 • інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству.

5.3.   Федерація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пропагує свої цілі і завдання,  набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом. Федерація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.
5.4.   Федерація не несе відповідальності за зобов'язання своїх членів, а останні не відповідають по зобов'язанням Федерації.
5.5.   Федерація зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, має бути зареєстровані в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
5.6.   Кошти Федерації використовуються для виконання статутних завдань, передбачених цим Статутом та утримання штатних працівників.

 

6.Зміни та доповнення до Статуту Федерації.

6.1.   Зміни та доповнення до Статуту приймаються Конференцією 2/3 голосів обраних представників Федерації.
6.2.   Про зміни та доповнення до статутних документів Федерація повідомляє в Міністерство юстиції України   в 5-ти денний термін.

7.Припинення діяльності.

7.1.   Припинення діяльності Федерації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.
7.2.   Реорганізація Федерації відбувається за рішенням Конференції, якщо на ній присутні не менше 2/3 представників членів Федерації.
7.3.   Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Конференції, якщо на ній   присутні не менше 2/3 представників членів Федерації або у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду.
7.4.   У випадку ліквідації Федерації за рішенням Конференції створюється ліквідаційна комісія, яка після задоволення всіх законних вимог вирішує питання про майно Федерації відповідно до чинного законодавства.
7.5. У випадку ліквідації Федерації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Реклама